• Odwierty punktów pomiarowych, badawczych i zapuszczenie rur do piezometrów pełnych oraz filtrowych. Rury do inklinometrów 75, 90, 110, 115 mm

Piezometr to wydrążony w ziemi otwór o niewielkiej średnicy służący do pomiarów poziomu swobodnego zwierciadła wody w warstwach wodonośnych wraz z możliwością pomiaru temperatury wody, kierunku i prędkości filtracji oraz z możliwością pobierania próbek wody (np. w celu badań chemicznych). Stosowany jest do kontroli wód podziemnych w ziemnych budowlach innych gałęziach budownictwa i geologii. Do piezometrów należy zastosować rury o określonej średnicy.