W każdej rozwijającej się dziedzinie gospodarki przychodzi moment, w którym podstawowe, typowe zadania zostają opanowane, reguły postępowania – opisane, a wykorzystywany sprzęt – ubrany w normy. W przypadku studni głębinowych jednym z działań, które zostają podjęte w celu zapewnienia odpowiedniego ich funkcjonowania, jest wiercenie piezometrów. Dlaczego warto to uczynić oraz – właściwie co mierzy piezometr?

Piezometr vs. studnia głębinowa

Dla oka laika piezometr typu otwartego, zwany hydrogeologicznym otworem obserwacyjnym, nie będzie różnił się od studni głębinowej. W obu przypadkach z powierzchni ziemi wygląda jak głęboko wkopana rura. Jest to mylne wrażenie, a różnice są zasadnicze, poczynając od głównej: piezometr nie kończy się pompą – nie służy do pobierania wody. Średnica rury (filtracyjnej lub pełnej) piezometru jest mniejsza – typowo około 90 mm, nie przekracza natomiast 110 mm.

Co mierzy piezometr i w jaki sposób?

Dno piezometru obłożone jest filtrem i uszczelnione bentonitową mieszanką, dzięki czemu woda może przepływać stosunkowo swobodnie. Pozwala to na jej stabilizację w rurze piezometru, a zatem umożliwia obserwację wysokości lustra wody. Ale jak sprawdzić jak głęboko to jest, kiedy rura jest wąska, a mierzona odległość to zapewne kilkadziesiąt metrów? Do wyboru są dwa sposoby: manualny oraz automatyczny.

- W metodzie manualnej wystarczy świstawka hydrogeologiczna, czyli sonda akustyczno-optyczna, jak te dostępne w naszej ofercie. Jest to czujnik umieszczony na kablu, który opuszcza się w dół otworu. Kiedy styka się z wodą, emituje sygnał dźwiękowy oraz świetlny – teraz wystarczy już odczytać głębokość z podziałki na taśmie. Ten prosty sposób pozwala na pomiar bezpośredni, a zatem stosunkowo dokładny, a ponadto można wykorzystać jedną świstawkę do wielu piezometrów.

- W metodzie automatycznej mocowany jest w piezometrze czujnik ciśnienia hydrostatycznego.

Zwłaszcza na większych terenach warto wywiercić nie jeden, ale całą sieć piezometrów.

Woda w sensie fizycznym

Wiedząc już co mierzy piezometr, pojawia się pytanie: po co to mierzy? System piezometrów rozmieszczonych w wielu miejscach pozwala na określenie różnic w poziomach lustra wody w tych punktach. Stąd wysnuć można wnioski dotyczące schematu krążenia wód podziemnych – kierunku ich przepływu oraz dynamiki tego procesu.

Woda w sensie chemicznym

Montując dodatkową sondę z czerpakiem możliwe jest pobieranie próbek z różnych głębokości wody. Dzięki temu będziesz w stanie zbadać skład chemiczny wody, poziom jej zanieczyszczenia oraz dokonać analizy mikrobiologicznej i sprawdzić efektywność swoich środków dezynfekcyjnych.

Komu jest potrzebny piezometr?

Wykorzystanie piezometru jest nie tylko ciekawe i wygodne. Pozwala również uniknąć nietrafionych inwestycji. Przykładowo, pomiary piezometrem dokonywane są często na terenach zagrożonych podtopieniem – pozwalają określić szansę takiego zdarzenia. Ponadto piezometry pomagają monitorować jakość pobieranej wody, co jest kluczowe dla wczesnego reagowania na jej pogorszenie.